Foreningens vedtægter

 


 

 

V E D T Æ G T E R

For

LOKALFORENINGEN under

DANMARKS JÆGERFORBUND ( DJ )

 

1.0      Navn og hjemsted

1.1         Foreningens navn er Stige By og Omegns Jagtforening.

 1.2         Foreningens hjemsted er Odense kommune.

 2.0      Forholdet til Danmarks Jægerforbund

 2.1         Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund ( DJ ),

              hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse vedtægter.

 2.2         DJ hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

 3.0      Formål og opgaver

 3.1         Foreningens formål er at samle alle jægere inden for foreningens område og fremme disses interesser i tilslutning til DJ´s formål.

 3.2         Æresmedlem / æresemblem kan erhverves af et medlem, der igennem en årrække har været til uvurderlig gavn for foreningen. Et æresmedlem er kontingentfrit og har gratis adgang til alle foreningens arrangementer.

 3.3         Foreningen er tillige tilsluttet Dansk Flugtskydnings Forbund og dermed Dansk Skytte Union og Danmarks Idrætsforbund.

 3.4         Foreningens formål er tillige at dyrke skydning til bevægeligt mål som idræt og konkurrence.

 3.5         Våbenpåtegningsret

 Foreningen er af politimesteren i Odense politikreds bemyndiget til at underskrive våbenlegitimationer. Våbenlegitimationen gives på grundlag af våbenlovens

 bestemmelser og efter godkendelse af medlemmet hos foreningens bestyrelse

 og hos den lokale politimyndighed.

 3.6         Tilbagekaldelsesret og – pligt

 Foreningen skal orientere politiet eller om fornødent tilbagekalde våbenlegitimationen fra et medlem, hvis bestyrelsen skønner, at medlemmet ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.

 4.0      Optagelse

 4.1         Foreningen kan som medlemmer optage enhver uberygtet person.

 5.0      Ophør

 5.1         Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst én måneds skriftligt varsel til udgangen af December.

 5.2         Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent, efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler.

  5.3        Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem i overensstemmelse med

 DJ´s hovedbestyrelse.

 5.4         Medlemskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.

 6.0      Kontingent og hæftelse

 6.1         Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent.

 6.2         Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingentreduktion for familie -,junior - og seniormedlemmer samt for ekstraordinære medlemmer og i øvrigt træffe nærmere bestemmelse om forfaldstid m.v.

 6.3         Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

 7.0      Ordinær generalforsamling

 7.1         Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

 7.2         Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i Januar måned. Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, skal være foreningen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 7.3         Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal ske i DJ´s medlemsblad eller ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne med mindst 2 ugers varsel.

 7.4         Dagsordenen skal omfatte følgende punkter :

                 1.       Valg af dirigent.

                2.       Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste

                          ordinære generalforsamling.

                3.       Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

                4.       Indkomne forslag.

                5.       Fastlæggelse af kontingent.

                6.       Valg af formand eller kasserer.

                7.       Valg af bestyrelsesmedlemmer.

                8.       Valg af suppleanter.

                9.       Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter.

              10.      Eventuelt.

 8.0      Ekstraordinær generalforsamling

 8.1         Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når mindst 30 medlemmer skriftligt over for bestyrelsen begærer dette med angivelse af, hvilke sager der ønskes behandlet. Efter at skriftlig begæring er fremsat over for bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest 3 uger herefter. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske skriftligt  til medlemmerne med mindst 1 uges varsel.

 9.0      Afstemninger

 9.1         Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

 9.2         Hvert medlem har én stemme.

 9.3         Afstemninger sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis mindst 1 medlem begærer skriftlig afstemning.

 9.4         Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 9.5         Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed, med mindre andet fremgår af disse vedtægter.

 9.6         Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.

 10.0    Bestyrelse    

 10.1       Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af foreningen.

 10.2       Bestyrelsen består af 9 medlemmer.

 10.3       Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted.

 10.4       Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen.

 10.5       Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand og en sekretær.

 10.6       Bestyrelsen afholder møde efter behov, når formanden eller  ( f.eks. 2 af 5 – 3 af 7 ) medlemmer af bestyrelsen begærer det.

 10.7       Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

 10.8       Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme.

 10.9       Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formanden – eller i dennes fravær næstformandens – stemme afgørende.

 11.0    Tegningsret

 11.1       Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening eller af formanden, henholdsvis næstformanden, i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

 11.2       Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren.

 12.0    Formue og regnskabsår

 12.1       Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter eller sikre værdipapirer.

 12.2       Regnskabsåret er kalenderåret.

 13.0    Revision

 13.1       De to revisorer, der vælges af og blandt medlemmerne jfr. Punkt 7, reviderer regnskabet og påtegner dette. Revisorerne har endvidere til opgave løbende at påse, at foreningen administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinjer.

 13.2       Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.

 13.3       Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisorer.

 14.0    Sammenslutning

 14.1       Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer vedtage, at foreningen sammenlægges med andre lokalforeninger under DJ, således at foreningens aktiver og passiver overtages af den fortsættende, fælles lokalforening.

 15.0    Opløsning

 15.1       Generalforsamlingen kan med mindst ¾  af samtlige tilstedeværende medlemmer stemme på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst én og højst to måneders mellemrum, vedtage at foreningen opløses.

 15.2       Foreningens eventuelle formue skal – efter at alle forpligtelser er opfyldt – forvaltes af DJ i indtil fem år. Stiftes en ny lokalforening under DJ i foreningens område inden for femårsperioden, overføres den forvaltede formue til den nye lokalforening. I modsat fald tilfalder formuen efter femårsperiodens udløb DJ, som skal anvende den til naturbevarende formål.

 16.0    Ikrafttræden

 16.1       Disse vedtægter, der er vedtaget på en generalforsamling den 26-01-1996, træder i kraft, når de er godkendt af DJ.

               Godkendt af DJ´s hovedbestyrelse den 01-02-1996.